0


image:soundvision.com


Niat (niat formal):
Nawaitul haji wa ahramtu bihi lillahi wa azza jall

Saya membuat niat untuk haji, dan telah memasuki Ahram demi Allah Maha Perkasa, Yang Mahasuci.

Talbiah:
Labbaik, Allahumma labbaik, Labbaika la sharika laka labbaik, Innal Hamda wanni'matah laka wal mulk, la shariika laka

Aku datang, Ya Allah! Aku datang memenuhi panggilanMu, tidak ada sekutu bagiMu, sesungguhnya segala pujian dan nikmat dan kekuasaan milikMu, tidak ada sekutu bagiMu.

Saat mencapai Miqat:
Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharrimni 'alannar, wa min amminnii azabika yauma tab'asu ibadaka, waj'alnii min aulia'ika wa Ahli ta'atika

Ya Allah kota ini adalah Tanah haramMu (suci) dan tempat yang dilindungi, sehingga hindrakanlah (diriku) dari neraka. Dan selamatkanlah diriku dari azabMu pada hari Emgkau membangkitkan kembali hambaMu. Dan jadikanlah aku termasuk  orang-orang yang selalu dekat dan taat kepadaMu.

Saat Melihat Ka'bah untuk pertama kali dan perpisahan:
Allahumma zid hazal baita tashriifan wa ta'ziiman, wa takriiman, wa mahabatan, wa zid mun sharrafahu wa karramahu, mimmun hajjahu awi'tamarahu tashriifan wa takriiman wa ta’dziiman wa Birran

Ya Allah tambahkanlah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kewibawaan pada ka’bah ini. Dan tambahkanlah pula pada orang-orang yang memuliakan, mengagungkan, menghormati dan mewibawaknnya diantara merekan yang berhaji dan umroh dengan kemuliaan, keagungan, kehoratan dan kebaikan


Mulai Tawaf di Hajar Aswad
Bismillahi Allahu akbar, allahumma Imanan bika wa tasdiiqan bikitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an lisunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam

Dengan menyebut namamu Allah Maha Besar. Ya Allah, dengan imanMu dan dengan Membenarkan QuranMu, dan dalam memenuhi perjanjian kita denganMu, dan mengikuti sunnah NabiMu, Semoga selwat dan keselamatan atasnya.

Tawaf / Arafah dan lain kali:
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah

Mahasuci Allah, Segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah.

Menjelang akhir setiap putaran 
Allahumma Rabbana aatina fidduniya hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qina azaban nar
 
Ya Allah, Tuhan kami , berilah kami kebaikan di dunia ini, dan kebaikan di akhirat , dan selamatkan kami dari api neraka .
 
Tawaf / Sa’i / Arafah 
Allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa lillahil hamd, la ilaha illallahu wahdahu la shariika lahu lahul mulk wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu biyadihil khayr wa huwa ala kulli shai'n Qadiir .
 
Allah Maha Besar,  Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji bagiNya . Tidak ada Tuhan selain Allah, Dia adalah Satu dan tidak ada sekutu bagiNya. Kepada-Nya milik semua pujian dan kekuasaan. Ia memberikan hidup dan mengambilnya . Di tangan -Nya adalah semua yang baik dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu .
 
Selalu Dilantunkan
Allahummajalhu hajjan mabrooran wa dzanban maghfooran wa sa'yan mashkuuran
 
Ya Allah jadikan haji mabrur, dengan dosa-dosa yang diampuni dan usaha yang diterima .

Post a Comment

 
Top